• [email protected]
  • Beyoğlu Sanayi Sitesi, D1 Blok, No:24, TR34953, Aydınlı - Tuzla / İstanbul
  • Takip Edin:

Yasal Ek-1 Bilgilendirmesi

Yasal Ek-1 Bilgilendirmesi

KANUNİ ŞARTLAR:

EK 1

1) Satın alınan ürünlere ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları’nın Türkçeleri, www.teknoresin.com web sayfasındaki ürünlerin altında yer almaktadır.

2) Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer alan her türlü güvenlik önlemi, malzemeyi satın alan ve kullanan tarafından sağlanmak ve uygulanmak zorundadır. Güvenlik ve uygulama önlemlerinin alınmaması nedeniyle oluşacak her türlü durumun sorumluluğu alıcı firmaya aittir ve bu malzemenin alınması ile peşinen kabul edilmiştir.

3) Malzemeleri satın alan kişi, işveren/işveren vekili, satın alınan kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanılması esnasında, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddeleri ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili yönetmelikler uyarınca, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmakla yükümlüdür. Bu sağlık ve güvenlik önlemleri, kimyasalın ulusal veya uluslararası standartlarda hazırlanmış güncel Güvenlik Bilgi Formuna uygun olacaktır.

4) Ürünleri satın alan kişi, işveren/işveren vekili, bu ürün ile her durumda muhatap olacak kişilere ve muhtelif firmalara, kimyasala ait Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen; tehlikelerin tanıtımı, ürün içeriği, ilk yardım, yangınla mücadele ve kaza sonucu yayılma önlemleri, elleçleme ve depolama, kişisel korunma, kararlılık ve tepkime, toksikoloji, ekoloji, bertaraf, taşımacılık, mevzuat ve diğer bilgiler hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Satıcı firma, iş bu fatura ile alıcılara gereken bilgilendirmeyi yapmış sayılır.

5) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24.üncü maddesinin 2.nci fıkrasına dayanılarak, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı yetkili personeli tarafından gerekli görüldüğü takdirde, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapılacak ve protokolde belirtilen şartların sağlandığı kontrol edilebilecektir.

6) Kullanılan kimyasallar teknolojinin gereklerine ve işin özelliğine göre daha az zararlı veya zararsız maddelerle değiştirilecektir.

7) Protokole konu olan kimyasal ile çalışanlardan, işyeri hekiminden ve iş güvenliği sorumlusundan gerektiğinde işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi alınabilir.

8) Kimyasal ürün ambalajlı ise ambalaj üzerinde Türkçe, toksin etkilerini gösteren basit ve anlaşılabilir şekilde bilgi notu ve işaretlemeler bulunacaktır.

9) Kimyasala ilişkin proses, protokol maddelerinin kontrolü sırasında yetkili İSGÜM personeli tarafından incelenecektir.

10) Bu kimyasal maddelerin işlenmesinde çalışan işçilerin isim listesi, çalışılan maddenin ismi de belirtilerek kayıt altına alınacak ve işyerinde saklanacaktır.

11) Yapılan kontrollerde protokole aykırı durumların tespiti halinde, bu durum T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna yazılı olarak bildirilir, ürüne ait ithal izni geri alınır.

12) Bu protokol, ilgili kimyasalı ithal eden, kullanan, depolayan, satan bütün tarafları bağlar. İlgili tarafları bilgilendirmek ve onlara bu protokolün bir nüshasını iletmek ithalatçı firmanın sorumluluğundadır. İthalatçı firma, iş bu fatura ile alıcılara gereken bilgilendirmeyi yapmış sayılır.